2022-01-26 08:05:27

SUFINANCIRANJE PREHRANE UČENIKA

Obavještavamo vas kako će se i ove školske godine provoditi projekt sufinanciranja školske prehrane.  Sufinancirati će se troškovi prehrane u drugom polugodištu školske godine 2021./2022., dok će se troškovi prvog polugodišta školske godine 2021./2022. sufinancirati ovisno o raspoloživim financijskim sredstvima na računu Zaklade „Hrvatska za djecu“, a sve u skladu s Financijskim planom za 2022. godinu.

Sufinancira se školski obrok po djetetu u iznosu od 5,50 kn (riječima: pet kuna i pedeset lipa) po nastavnom danu za školsku godinu 2021./2022.

 

Roditelji koji su sami financirali školsku prehranu u šk. god. 2021./2022. imaju pravo na proporcionalni povrat novca za ostvarene troškove u ugovorenom razdoblju sufinanciranja sukladno naprijed izloženom modelu. Roditelji koji nisu imali takve troškove mogu, od dana potpisa ugovora do kraja školske godine 2021./2022., ostvariti pravo na sufinanciranje po naprijed izloženom modelu.

Za sudjelovanje u projektu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:  

Potvrda da je dijete polaznik OŠ – Obrazac 1 (u prilogu) potpisan i pečaćen od strane ravnatelja/ice škole, Potvrde nadležne Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021. za sve punoljetne članove zajedničkog kućanstva - mjesečni prihod kućanstva u kojem živi dijete ne smije iznositi više od 2.000,00 kn (riječima: dvije tisuće kuna i nula lipa) po članu zajedničkog kućanstva za navedeno razdoblje, Izjava o zajedničkom kućanstvu – Obrazac 2 (u prilogu) - izjava koju potpisuje roditelj/skrbnik/zakonski zastupnik/udomitelj/posvojitelj djeteta koji predaje zahtjev za korištenje ove potpore, Dokaz da je obitelj korisnik prava na doplatak za djecu – isto se dokazuje jednim od sljedećih dokumenata koje je nadležno tijelo izdalo: važeće rješenje HZMO-a o priznavanju prava na doplatak za djecu potvrda HZMO-a o isplaćenom doplatku za djecu uvjerenje HZMO-a o priznatom pravu na doplatak za djecu potvrda o visini dohotka i primitaka nadležne Porezne uprave iz koje je vidljiva isplata dječjeg doplatka.

Rok za dostavu dokumentacije u tajništvo škole ( uz telefonsku najavu na 446 106) je ponedjeljak 14.02.2022. godine do 13 sati.


Osnovna škola Jože Šurana Višnjan